Używanie plików 'cookies' umożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisów internetowych WUM. Jeżli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Zamknij

Logowanie

|

Kontakt
 
Polityka i strategia jakości kształcenia

Polityka jakości kształcenia

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny zapewnia najwyższy poziom kształcenia w zawodach medycznych dbając, aby absolwenci uczelni:

1.     posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na najwyższym, światowym poziomie;

2.     prezentowali wysokie standardy etyczne oraz silne poczucie zaangażowania społecznego i odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów;

3.     byli przygotowani do wyzwań współczesnego świata oraz potrzeb i oczekiwań globalnego rynku pracy.

Za jakość kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odpowiedzialni wszyscy członkowie społeczności akademickiej: władze uczelni i wydziałów, nauczyciele, pracownicy administracji, studenci i doktoranci. Wierzymy, że wysoka jakość kształcenia to efekt naszej wspólnej pracy i ciągłego doskonalenia, dlatego naszym celem jest rozwój ogólnouczelnianej kultury jakości, na którą składają się:

1.     projakościowe postawy i działania członków społeczności akademickiej oraz relacje między nimi;

2.     formalny System Zarządzania Jakością Kształcenia: jasno określone, spójne i efektywne struktury, procesy i narzędzia służące zapewnieniu, ocenie i doskonaleniu jakości, wspierające i koordynujące indywidualne i instytucjonalne wysiłki w tym zakresie.

Cel ten będziemy realizować poprzez:

1.     Przestrzeganie i obronę fundamentalnych wartości akademickich, takich jak prawda, rzetelność, wolność i odpowiedzialność oraz przeciwstawianie się ich łamaniu.

2.     Budowanie uczciwych, życzliwychopartych na wzajemnym szacunku relacji pomiędzy członkami społeczności akademickiej.

3.     Podnoszenie rangi działalności dydaktycznej, w tym stymulowanie i nagradzanie wysokiej jakości nauczania.

4.     Podejmowanie i promowanie inicjatyw doskonalących jakość kształcenia.

5.     Upowszechnianie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w zakresie jakości kształcenia.

6.     Angażowanie całej społeczności akademickiej oraz interesariuszy zewnętrznych w budowę uczelnianej kultury jakości.

7.     Rozwój uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia.

8.     Współpracę z innymi uczelniami oraz instytucjami z kraju i zagranicy w zakresie jakości kształcenia.

9.     Wspieranie procesu kształcenia przez badania naukowe.

Warszawski Uniwersytet Medyczny dąży do osiągnięcia i utrzymania pozycji wiodącej uczelni medycznej w Polsce i znaczącej na arenie międzynarodowej. Wysoka, podzielana przez wszystkich kultura jakości wzmocni potencjał i konkurencyjność naszej uczelni oraz stworzy optymalne warunki do rozwoju intelektualnego, naukowego i osobowego studentów, doktorantów i kadry akademickiej.

 

 


Strategia Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

na lata 2017 - 2020 - Analiza SWOT 

Dokument jest raportem SWOT, identyfikującym mocne i słabe strony głównych obszarów działania WUM, szanse i zagrożenia w obszarze nauki, dydaktyki, działalności leczniczo-usługowej. Został opracowany przez Kolegium Rektorskie i Dziekanów Wydziałów naszej Uczelni. Autorami strategii są: prof. dr hab. med. Mirosław Wielgoś – Rektor, prof. dr hab. med. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. dr hab. farm. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. dr hab. med. Andrzej Deptała – Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, dr hab. med. Wojciech Braksator – Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji oraz: w imieniu Kolegium Dziekańskiego I Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab. med. Paweł Włodarski, w imieniu Kolegium Dziekańskiego Wydziału Farmaceutycznego – prof. dr hab. farm. Piotr Wroczyński, w imieniu Kolegium Dziekańskiego II Wydziału Lekarskiego – prof. dr hab. med. Marek Kuch, w imieniu Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. dr hab. med. Piotr Małkowski, w imieniu Kolegium Dziekańskiego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego – prof. dr hab. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, w imieniu Kolegium Dziekańskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego – prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński.  

   

 

Dokument opracowany w ramach projektu Q: Kultura Jakości Uczelni.
Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kapitał ludzki narodowa strategia spójności
warszawski uniwersystet medyczny
unia europejska
Działanie "Platformy Q" jest realizowane w ramach projektu „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."