Używanie plików 'cookies' umożliwia prawidłowe funkcjonowanie serwisów internetowych WUM. Jeżli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Zamknij

Logowanie

|

Kontakt
 
Polityka i strategia jakości kształcenia

Polityka jakości kształcenia

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny zapewnia najwyższy poziom kształcenia w zawodach medycznych dbając, aby absolwenci uczelni:

1.     posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne na najwyższym, światowym poziomie;

2.     prezentowali wysokie standardy etyczne oraz silne poczucie zaangażowania społecznego i odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów;

3.     byli przygotowani do wyzwań współczesnego świata oraz potrzeb i oczekiwań globalnego rynku pracy.

Za jakość kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odpowiedzialni wszyscy członkowie społeczności akademickiej: władze uczelni i wydziałów, nauczyciele, pracownicy administracji, studenci i doktoranci. Wierzymy, że wysoka jakość kształcenia to efekt naszej wspólnej pracy i ciągłego doskonalenia, dlatego naszym celem jest rozwój ogólnouczelnianej kultury jakości, na którą składają się:

1.     projakościowe postawy i działania członków społeczności akademickiej oraz relacje między nimi;

2.     formalny System Zarządzania Jakością Kształcenia: jasno określone, spójne i efektywne struktury, procesy i narzędzia służące zapewnieniu, ocenie i doskonaleniu jakości, wspierające i koordynujące indywidualne i instytucjonalne wysiłki w tym zakresie.

Cel ten będziemy realizować poprzez:

1.     Przestrzeganie i obronę fundamentalnych wartości akademickich, takich jak prawda, rzetelność, wolność i odpowiedzialność oraz przeciwstawianie się ich łamaniu.

2.     Budowanie uczciwych, życzliwychopartych na wzajemnym szacunku relacji pomiędzy członkami społeczności akademickiej.

3.     Podnoszenie rangi działalności dydaktycznej, w tym stymulowanie i nagradzanie wysokiej jakości nauczania.

4.     Podejmowanie i promowanie inicjatyw doskonalących jakość kształcenia.

5.     Upowszechnianie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w zakresie jakości kształcenia.

6.     Angażowanie całej społeczności akademickiej oraz interesariuszy zewnętrznych w budowę uczelnianej kultury jakości.

7.     Rozwój uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia.

8.     Współpracę z innymi uczelniami oraz instytucjami z kraju i zagranicy w zakresie jakości kształcenia.

9.     Wspieranie procesu kształcenia przez badania naukowe.

Warszawski Uniwersytet Medyczny dąży do osiągnięcia i utrzymania pozycji wiodącej uczelni medycznej w Polsce i znaczącej na arenie międzynarodowej. Wysoka, podzielana przez wszystkich kultura jakości wzmocni potencjał i konkurencyjność naszej uczelni oraz stworzy optymalne warunki do rozwoju intelektualnego, naukowego i osobowego studentów, doktorantów i kadry akademickiej.

 

 


Strategia poprawy jakości kształcenia

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

na lata 2013 - 2016

 

Zmieniające się warunki otoczenia, związane z przemianami w szkolnictwie wyższym oraz służbie zdrowia, stawiają przed Warszawskim Uniwersytetem Medycznym nowe wyzwania, na które Uczelnia musi być przygotowana.

W odpowiedzi na rosnące oczekiwania społeczeństwa zwiększa się odpowiedzialność Uczelni za zapewnienie wysokich kwalifikacji szeroko pojętych kadr medycznych, które są przygotowywane przez nasz Uniwersytet. Sprawia to, że niezależnie od przeznaczanych przez państwo nakładów finansowych na wyższe szkolnictwo medyczne, konieczne jest nie tylko kontynuowanie, ale również dalszy rozwój zainicjowanych wcześniej działań w dziedzinie dydaktyki, których głównym celem będzie, przede wszystkim, poprawa jakości kształcenia oraz położenie nacisku na upraktycznienie studiów.

W wyniku podjęcia przez Uczelnię licznych działań organizacyjnych i inwestycyjnych powinno się to odbywać w zauważalnie poprawionych warunkach studiowania, z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia oraz umiędzynarodowieniem studiów. Liczba studentów naszego Uniwersytetu nie powinna ulegać większym zmianom, przy zachowaniu możliwości jej kształtowania w odpowiedzi na pojawiające się nowe zapotrzebowania i trendy.

Z poszanowaniem zasad autonomii wydziałów, wspierane będą nowe inicjatywy dydaktyczne wydziałów poprzez pomoc merytoryczną, administracyjną oraz wspomaganie starań o środki finansowe. Szczególnie uzasadniona jest współpraca z innymi uczelniami niemedycznymi w Warszawie w rozwoju nowych i już istniejących, wspólnych kierunków i programów studiów (logopedia, biotechnologia, fizyka medyczna).

W kontekście zachodzących w naszym kraju przemian oceny dorobku naukowego Uczelni i związanych z tym wyzwań, konieczne jest stworzenie mechanizmów zapewniających właściwą ocenę nauczycieli zaangażowanych przede wszystkim w proces dydaktyczny.

Cele strategiczne w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej na lata 2013-2016:

1.     Wzmocnienie kultury jakości Uczelni poprzez wdrożenie i rozwój uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia zgodnego ze standardami Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego;

2.     Zwiększenie potencjału dydaktycznego Uczelni;

3.     Podwyższenie rangi działalności dydaktyczno-wychowawczej;

4.     Rozszerzenie i wzmocnienie wsparcia oferowanego studentom;

5.     Rozwój studiów doktoranckich i podyplomowych.

 

 Cel strategiczny nr 1

Wzmocnienie kultury jakości Uczelni poprzez wdrożenie i rozwój uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia zgodnego ze standardami Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

Cele szczegółowe:

1.     Zwiększenie spójności, standaryzacji i skuteczności działań na rzecz jakości kształcenia w WUM,

2.     Wzmocnienie i uregulowanie procesu zarządzania programami i efektami kształcenia w WUM,

3.     Podniesienie efektywności zarządzania danymi na temat jakości kształcenia w WUM,

4.     Poprawa przejrzystości i wiarygodności działań WUM w obszarze jakości kształcenia wobec społeczności akademickiej i interesariuszy zewnętrznych,

5.     Wzrost zaangażowania społeczności akademickiej i interesariuszy zewnętrznych WUM, w tym pracodawców, w uczelniane procesy zarządzania jakością kształcenia,

6.     Uzyskanie pozytywnych lub wyróżniających ocen w akredytacji programowej i instytucjonalnej

7.     Utrzymanie certyfikatu „Uczelnia walcząca z plagiatami”

L.p.

Zadania służące realizacji celu strategicznego nr 1

Cel szczegółowy

1.      

Powołanie Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia

1, 3, 6

2.      

Wdrożenie spójnych ram instytucjonalnych Systemu

(procedur określających odpowiedzialność za zarządzanie jakością kształcenia oraz służących jej zapewnieniu, w tym procedur tworzeniaokresowego przeglądu programów kształcenia, weryfikacji osiąganych efektów kształcenia, hospitacji zajęć dydaktycznych, przygotowania nowych pracowników do dydaktyki, badania losów zawodowych absolwentów)

1, 4, 5, 6

3.      

Wdrożenie systemu IT do projektowania i przeglądu sylabusów

2, 3, 6

4.      

Uruchomienie wirtualnej „Platformy Q

(portalu służącego gromadzeniu, wymianie, współtworzeniu i udostępnianiu informacji, wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia skierowany do społeczności akademickiej i interesariuszy zewn.)

4, 5, 6

5.      

Stworzenie kompleksowego systemu informacyjnego w zakresie jakości kształcenia

(systemu gromadzenia, analizy oraz wykorzystania danych na temat jakości kształcenia obejmującego m.in. ankiety przeprowadzane wśród studentów, doktorantów, absolwentów, pracodawców, kadry akademickiej oraz studentów uczestniczących w programach wymiany międzynarodowej)

1, 3, 5, 6

6.      

Popularyzacja kultury jakości uczelni (m.in. poprzez organizację corocznych konferencji – Dni Kultury Jakości Kształcenia)

4, 5, 6

7.      

Włączenie pracodawców w proces doskonalenia jakości kształcenia (w tym powołanie uczelnianej Rady Pracodawców)

2, 5, 6

8.      

Utrzymanie i rozwój uczelnianego systemu antyplagiatowego

4, 6, 7

 


Cel strategiczny nr 2

Zwiększenie potencjału dydaktycznego Uczelni.

Cele szczegółowe:

1.     Rozwój uczelnianej oferty i koncepcji kształcenia,

2.     Udoskonalenie i unowocześnienie stosowanych metod kształcenia,

3.     Poprawa warunków studiowania,

4.     Wzrost umiędzynarodowienia procesu kształcenia,

5.     Utrzymanie odpowiedniej liczby Kandydatów na studia, zapewniającej rekrutację studentów o wymaganych przez Uczelnię predyspozycjach,

6.     Wzmocnienie pozycji Uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej.

L.p.

Zadania służące realizacji celu strategicznego nr 2

Cel szczegółowy

1.      

Rozwój nowego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

1,2,3,4,6

2.      

Wprowadzenie nauczania w języku angielskim w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

1,4,6

3.      

Rozwój nowych i istniejących kierunków studiów prowadzonych wspólnie z innymi uczelniami (logopedia, biotechnologia, fizyka medyczna)

1, 6

4.      

Upraktycznienie studiów

1, 2

5.      

Rozwój uczelnianych centrów symulacji medycznej, w tym zapewnienie ich finansowania ze środków zewnętrznych

1, 2, 3, 6

6.      

Wdrożenie uczelnianego systemu e-testów (przeprowadzania egzaminów testowych w wersji elektronicznej)

2, 3

7.      

Wdrożenie i rozwój uczelnianego systemu i oferty e-learningu

1, 2, 3, 4

8.      

Promowanie mobilności studentów: krajowej (w ramach programu MOSTUM) i międzynarodowej (w ramach programu ERASMUS, współpracy bilateralnej z krajami spoza EU: USA, Japonią, Ukrainą, Gruzją, Rosją)

1, 4, 6

9.      

Promowanie mobilności międzynarodowej nauczycieli akademickich Uczelni oraz zapraszanie profesorów wizytujących z zagranicy

1, 2, 4, 6

10.   

Zgłoszenie WUM do zewn. oceny umiędzynarodowienia w celu uzyskania międzynarodowego znaku jakości International Medical School

4, 5, 6

11.   

Rozwój infrastruktury dydaktycznej Uczelni (budowa centrum sportowo- rehabilitacyjnego, modernizacja i rozwój bazy domów studenckich)

1, 2, 3

12.   

Rozwój systemu Wirtualny Dziekanat (wprowadzenie nowych modułów wspierających obsługę studentów i organizację toku studiów oraz wdrożenie e-indeksu)

3

13.   

Doskonalenie wdrożonych systemów informatycznych wspierających dydaktykę (systemu rezerwacji sal, systemu Pensum)

3

14.   

Zintensyfikowanie i poprawa jakości działalności informacyjno-promocyjnej Uczelni

5

 


Cel strategiczny nr 3

Podwyższenie rangi działalności dydaktyczno – wychowawczej.

Cele szczegółowe:

1.     Stymulowanie i promowanie wysokiej jakości nauczania oraz inicjatyw służących doskonaleniu jakości kształcenia,

2.     Doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uczelni.

L.p.

Zadania służące realizacji celu strategicznego nr 3

Cel szczegółowy

1.      

Wdrożenie mechanizmów zapewniających możliwość nagradzania oraz awansowania nauczycieli na podstawie ich zaangażowania w działalność dydaktyczno-wychowawczą (w tym nagradzania najlepszych dydaktyków i zespołów dydaktycznych – centrów doskonałości)

1

2.      

Wspieranie inicjatyw wydziałowych służących poprawie działalności dydaktyczno – wychowawczej poprzez pomoc merytoryczną, administracyjną, w tym w zakresie pozyskiwania dofinansowania

1

3.      

Rozwój form doskonalenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli (szkolenia, konferencje, warsztaty)

2

Cel strategiczny nr 4

Rozszerzenie i wzmocnienie wsparcia oferowanego studentom.

Cele szczegółowe:

1.     Rozszerzenie i wzmocnienie wsparcia dydaktyczno-wychowawczego,

2.     Rozszerzenie i wzmocnienie wsparcia naukowego,

3.     Rozszerzenie i wzmocnienie wsparcia w zakresie rozwoju zawodowego,

4.     Rozszerzenie i wzmocnienie wsparcia w zakresie rozwoju artystycznego, sportowego i osobistego,

5.     Utrzymanie tytułu „Uczelnia przyjazna studentom”.

L.p.

Zadania służące realizacji celu strategicznego nr 4

Cel szczegółowy

1.      

Wspieranie działalności Samorządu Studentów i organizacji studenckich (takich jak IFMSA, EMSA, Młoda Farmacja)

1, 2, 3, 4, 5

2.      

Wspieranie działalności Studenckiego Towarzystwa Naukowego (STN)

2, 3, 5

3.      

Wspieranie działalności artystycznej i sportowej studentów

4, 5

4.      

Dofinansowanie obozów naukowych

2, 5

5.      

Rozwój oferty zajęć adaptacyjnych dla studentów pierwszego roku

1, 5

6.      

Umożliwienie studentom rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w fakultetach, wykładach, zajęciach oferowanych we współpracy z innymi uczelniami/przez inne Uczelnie

1, 2, 3, 4, 5

7.      

Wprowadzenie systemu wsparcia psychologicznego dla studentów

1, 4, 5

8.      

Rozwój oferty uczelnianego Biura Karier

3, 5

9.      

Zgłoszenie Uczelni do kolejnej edycji konkursu „Uczelnia PROstudencka” organizowanego przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

5

Cel strategiczny nr 5

Rozwój studiów doktoranckich i podyplomowych.

Cele szczegółowe:

1.     Poprawa jakości studiów doktoranckich i podyplomowych,

2.     Wzmocnienie i lepsze wykorzystanie potencjału studentów i absolwentów studiów doktoranckich,

3.     Poszerzenie oferty kształcenia podyplomowego odpowiadającego na potrzeby rynku pracy,

4.     Utrzymanie pozycji największego ośrodka staży i szkoleń specjalizacyjnych w regionie.

L.p.

Zadania służące realizacji celu strategicznego nr 5

Cel szczegółowy

1.      

Wdrożenie uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych

1

2.      

Wspieranie uczestników studiów doktoranckich w pozyskiwaniu środków finansowych na badania

1, 2

3.      

Zapewnienie uczestnikom studiów doktoranckich dostępu do bazy aparaturowej Uczelni

1, 2

4.      

Zapewnienie zatrudnienia w Uczelni najlepszym absolwentom studiów doktoranckich

2

5.      

Rozwój nowych i istniejących kierunków studiów podyplomowych (koordynator transplantacyjny, diagnosta laboratoryjny, kierownik niepublicznych placówek medycznych, specjalista z zakresu medycyny estetycznej)

3

6.      

Rozszerzenie oferty szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek, położnych, techników medycznych i innych pracowników ochrony zdrowia

3

7.      

Rozwój szkolenia podyplomowego (specjalizacyjnego, po-specjalizacyjnego) dla lekarzy, stomatologów i farmaceutów

4

8.      

Rozpoczęcie programu poradnictwa związanego z zespołem wypalenia zawodowego

3

 

 

Dokument opracowany w ramach projektu Q: Kultura Jakości Uczelni.
Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kapitał ludzki narodowa strategia spójności
warszawski uniwersystet medyczny
unia europejska
Działanie "Platformy Q" jest realizowane w ramach projektu „Q: Kultura Jakości Uczelni. Rozwój systemu zarządzania jakością kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."